SR Lubaczów

Deklaracja dostępności

To jest: oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement).
Serwis należy do: Sąd Rejonowy w Lubaczowie
Dostępny jest pod adresem: https://lubaczow.sr.gov.pl
Data opublikowania strony internetowej: 20 września 2022 rok
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 20 września 2022 rok
Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: zgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA
Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 20 września 2022 rok
Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: perfekcyjneStrony.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku stwierdzenia problemów z dostępnością prosimy o kontakt: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Agnieszka Król-Zajdel
Email do osoby kontaktowej: dostepnosc@rzeszow.sa.gov.pl
Numer telefonu do osoby kontaktowej: 17 858 02 25

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA. Wydawca i redakcja serwisu w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd
Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu). Niektóre odnośniki prowadzą do plików, które nie są plikami dostępnymi cyfrowo.

Obrazki
Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
przełączniki zmiany kontrastu
Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Lubaczowie ma siedzibę przy ul. Mickiewicza 24, 37-600 Lubaczów.

Dojazd do budynku

Do siedziby Sądu Rejonowego prowadzi wejście od strony ulicy Mickiewicza.

Dostępność miejsc parkingowych:

Na wewnętrznym parkingu sądu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parkowanie na tych miejscach jest bezpłatne, osoby chcące skorzystać z tego parkingu proszone są o zgłoszenie tego faktu ochronie sądu przy wjeździe na parking.

Dostępność wejścia

Po wejściu do budynku znajduje się punkt kontroli obsługiwany przez pracowników ochrony. Za punktem kontroli po lewej stronie znajduje się Biuro Podawcze, po lewej stronie znajduje się kasa. W holu głównym została umieszczona tablica z informacją o lokalizacji poszczególnych wydziałów i oddziałów sądu.

Informacje dla osób poruszających się na wózkach

Do budynku przy ulicy Mickiweicza dla osoby poruszającej sią na wózku inwalidzkim prowadzi poczylnia o stosownym stopniu nachylenia od strony parkingu wewnętrznego Drzwi wejściowe do budynku nie są automatyczne. Przed wejściem do budynku sądu osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o zgłoszenie takiego faktu ochronie budynku. Ochrona budynku pomoże dotrzeć osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim do miejsca docelowego sądu. Wszystkie piętra budynku sądu oraz budynku ksiąg wieczystych są ze soba skomunikowane. Budynek posiada windę dla osób niepełnosprawnych oraz platformy schodowe. Wszystkie urzadzenia zabezpieczone są w przypadku wystąpienia awarii oraz posiadają syglalizacje alarmową połaczona bezpoesrednio z ochroną. Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. W holu głównym zamieszczono informację o ich położeniu wraz z oznaczeniem graficznym.

Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. O możliwości wejścia na salę rozpraw decyduje sąd. Tablice informacyjna o lokalizacji poszczególnych wydziałów i oddziałów sądu nie są dostępne w alfabecie Braille’a, nie ma również oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Dlatego też planując przybycie do sądu najlepiej uprzednio zadzwonić i umówić się z przewodnikiem.

Kontakt do przewodników:

Biuro Obsługi Interesanta numer telefonu 16 632 50 64

Informacja dla osób niesłyszących

Pracownicy sądu nie posługują się językiem migowym. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby na numery kontaktowe podane powyżej.

Plan działania Sądu Rejonowego w Przemyślu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025.

https://www.przemysl.so.gov.pl/images/Plan_dzialan/Plan_dzia%C5%82ania_SO_PRZEMY%C5%9AL.pdf

pdfRaport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za rok 2020.pdf

pdfzarządzenie_uchylające__zarządzenie_wyznaczające_Koordynatorów_do Spraw_Dostepności.pdf

pdfZarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do Spraw Dostępności739.79 KB

O G Ł O S Z E N I E
Prezesa Sądu Rejonowego w Lubaczowie
zawierające informację o powołaniach
sędziów Sądu Rejonowego w Lubaczowie

Lp.

Imię i nazwisko

Organ powołujący

Organ wnioskujący o powołanie

Data powołania

Miejsce służbowe (siedziba) sędziego

1.

Dominika Bojdecka

Prezydent Rzeczypospolitej PolskiejKrajowa Rada Sądownictwa

20 grudnia 2007 r.

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

2.

Artur Broś

Prezydent Rzeczypospolitej PolskiejKrajowa Rada Sądownictwa

20 października 1999 r.

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

3.

Elżbietą Grzeczka

Prezydent Rzeczypospolitej PolskiejKrajowa Rada Sądownictwa

21 lutego 2001 r.

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

4.

Ewa Hełmecka

Prezydent Rzeczypospolitej PolskiejKrajowa Rada Sądownictwa

9 kwietnia 2008 r.

1 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy w JarosławiuSąd Rejonowy w Lubaczowie

5.

Monika Motyczka

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowa Rada Sądownictwa

9 czerwca 2009 r.

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

Informacja dla studentów i innych osób przygotowujących pracę dyplomową lub przeprowadzających badania naukowe.

 

W celu uzyskania zgody na udostępnienie do wglądu akt sądowych lub repertoriów Sądu Rejonowego w Lubaczowie należy złożyć wypełniony i czytelnie podpisany wniosek skierowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Lubaczowie (według formularza wniosku udostępnionego w linku poniżej), w którym wnioskodawca uzasadnia konieczność otrzymania dostępu do wnioskowanych akt oraz wskazuje konkretne sygnatury akt spraw lub kategorie spraw (powołując się na artykuły kodeksów).

Niezbędne jest także czytelne podpisanie dołączonego do formularza wniosku załącznika nr 1 (zgody na przetwarzanie przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie danych osobowych wnioskodawcy wraz z klauzulą informacyjną) oraz załącznika nr 2 (oświadczenia związanego z przetwarzaniem udostępnionych w związku z badaniami naukowymi danych osobowych), zgodnych z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Należy nadto załączyć aktualne zaświadczenie z uczelni lub innej uprawnionej instytucji, potwierdzające fakt przygotowywania pracy naukowo – badawczej.

 

Link do formularza wniosku z niezbędnymi oświadczeniami

W załącznikach poniżej zamieszczono podział czynności sędziów oraz starszego referendarza Sądu Rejonowego w Lubaczowie.

 

I Wydział Cywilny

pdfArtur Broś - Przewodniczący Wydziału

pdfMonika Motyczka

II Wydział Karny

pdfElżbieta Grzeczka

pdfEwa Hełmecka - Prezes Sądu Rejonowego w Lubaczowie, Przewodnicząca Wydziału

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

pdfDominika Bojdecka - Przewodnicząca Wydziału

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

pdfCezary Roszkowski- Przewodniczący Wydziału

  pdfPiotr Łyda