W związku z rosnącą ilością spraw, w których zachodzi potrzeba powoływania biegłych sądowych, Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu    z a p r a s z a    do współpracy specjalistów z zakresu kardiologii, ortopedii, rehabilitacji medycznej, medycyny pracy oraz kosztorysowania robót budowlanych.

Wszystkie osoby chętne do współpracy prosimy o kontakt pod numerem telefonu (16)676-13-51.

Lista biegłych sądowych jest udostępniana w Biure Obsługi  Interesanta - pok. 56 - parter,

tel. 016  676 13 01 do 02, codziennie w godzinach urzędowania sądu. Ponadto jest zamieszczona w załączniku poniżej.

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24. 01. 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. 05.15.133)

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie, z której kandydat na biegłego wnosi).
 2. Życiorys
 3. Odpis dyplomu.
 4. Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji).
 5. Opinia i zgoda zakładu pracy.
 6. Opinia organizacji zawodowej, do której należy kandydat na biegłego, w przypadku gdy wykonuje on wolny zawód docOświadczenie-biegli-organizacja.doc23 KB
 7. Informacja z KRK o niekaralności 
 8. Kwestionariusz osobowy - docKwestionariusz osobowy.doc
 9. Oświadczenie -  docoswiadczenie-biegli_2.doc

Do wniosku  nalezy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w  kwocie 10 zł. 

Opłatę skarbową  można  uiścić  :

- w  kasie  Urzędu Miasta  Przemyśla  
- na rachunek bankowy :  Urząd Miasta Przemyśla ul.Rynek 1 37-700 Przemyśl  Getin Noble Bank S.A. nr  89 1560 0013 2787 7120 6000 0003   
- w kasie  sądu ( za dodatkową opłatą)

Uwaga:  Wszelkie  kserokopie  dokumentów  muszą posiadać potwierdzenie  ich zgodności z  oryginałami, a dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone  na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

Dokumenty należy złożyć osobiście  w Sądzie Okręgowym w Przemyślu pokój nr 157- III piętro lub wysłać pocztą tradycyjną na adres -Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu  ul. Konarskiego 6  37-700 Przemyśl 

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 1. Korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. Ukończyła 25 lat życia.
 3. Posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona.
 4. Daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego.
 5. Wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.


Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu.

    

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Lista biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu2024-02-06Paweł BlajerDownload this file (Lista biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu)Lista biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
2Lista biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu2024-05-28Paweł BlajerDownload this file (Lista biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu)Lista biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 listopad 2008 Aktualizowany dnia: 28 maj 2024
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Paweł Blajer
Licznik odwiedzin: 57940 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-12-05 11:50:59 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-25 11:26:01 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2022-11-25 11:25:24 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2022-11-17 09:10:04 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-17 09:09:33 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-10-26 10:42:12 Administrator Zobacz zmiany
2022-10-17 10:15:34 Przemysław Kisała Wersja oryginalna