Sąd Okręgowy w Przemyślu jest samodzielną jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych (jednostką budżetową), nie posiadającą osobowości prawnej.

Działalność sądu prowadzona jest według zasad określonych dla jednostek budżetowych z uwzględnieniem szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Zadania realizowane przez Sąd w 2022 roku finansowane były z budżetu państwa w ramach części 15 oraz działów: 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, 755 - Wymiar sprawiedliwości. Limit wydatków budżetowych ogółem wyniósł: 38.363.127,00 zł  i obejmował środki zaplanowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

 

ROZDZIAŁ

TYTUŁ

KWOTA

75312

Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

2.338.870,00 

75502

Jednostki sądownictwa powszechnego

35.587.603,00 

75595

Pozostała działalność

436.654,00 

Część 15

RAZEM

38.363.127,00 

Plan wydatków zrealizowany został na kwotę 38.216.635,97 zł.

 

Majątek Skarbu Państwa, w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Sąd - obejmuje m.in. nieruchomości, majątek ruchomy, wartości niematerialne i prawne oraz środki obrotowe.

Stan majątku na dzień 31.12.2022 r.:

Wybrane składniki majątku

Wartość brutto

Wartość netto

Budynki, lokale, obiekty

2.271.550,00

337.883,10

Maszyny, urządzenia techniczne i wyposażenie

6.806.641,62

1.509.164,08

Środki transportu

204.390,00

83.995,33

Wartości niematerialne i prawne

1.248.775,17

247.307,88

Grunty w trwałym zarządzie

214.226,00

214.226,00

R a z e m

10.745.582,79

2.392.576,39

W trwałym zarządzie Sądu Okręgowego pozostaje zabudowana nieruchomość, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 838 o powierzchni 0,4554 ha w obrębie 207, położona w Przemyślu przy ul. Konarskiego 6. Usytuowany na niej budynek stanowi siedzibę Sądu. Jego łączna powierzchnia  wynosi 4.554,79 m2.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 27 listopad 2008 Aktualizowany dnia: 14 czerwiec 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Paweł Blajer
Licznik odwiedzin: 18854 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-06-14 11:12:30 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2022-10-26 11:18:42 Administrator Zobacz zmiany
2022-10-24 21:05:05 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-09-24 01:50:54 Przemysław Kisała Wersja oryginalna