DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku o licencji syndyka (Dz.U. 2007, Nr 123, poz. 850 z późn. zm.) określa wymogi dotyczące kandydatów na doradców restrukturyzacyjnych oraz zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji doradcy restrukturyzacyjnego, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z tej licencji.

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania czynności:

 • syndyka na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 i 978) oraz nadzorcy i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukuryzacyjne (Dz.U z 2015 r. poz. 978);
 • zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postepowania cwilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.);
 • osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może ponadto wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, które obejmuje: udzielanie porad, opinni i wyjaśnień, a także świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości;

Licencję doradcy restrukturyzacyjnego może uzyskać osoba fizyczna, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzedny w państwie, o którym mowa w pkt. 1 ustawy;
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczpospolitej Polskiej lub państwie o którym mowa w pkt. 1 ustawy;
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Licencję doradcy restrukturyzacyjnego przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, złożony nie później niż po upływie 2 lat od dnia złożenia egzaminu.

Minister Sprawiedliwości, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje licencję syndyka, odmawia jej przyznania, cofa albo zawiesza prawa wynikające z licencji. Licencja syndyka jest przyznawana na czas nieoznaczony.

Osobę, której przyznano licencję syndyka oraz osobę posiadającą decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym syndyka wydaną na podstawie odrębnych przepisów, wpisuje się na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wpis na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego obejmuje:

 • imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia,
 • numer ewidencji PESEL, z wyłączeniem cudzoziemców, którzy tego numeru nie posiadają,
 • numer licencji i datę jej wystawienia, a w przypadku osoby posiadającej decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym syndyka wydaną na podstawie odrębnych przepisów, numer decyzji i datę jej wydania,
 • adres do korespondencj oraz numer telefonu.

Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest zobowiązana zgłaszać zmiany danych objętych wpisem na listę osób posiadających licencję syndyka w terminie 30 dni od daty ich powstania.

Lista osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnegootwiera się w nowym oknie

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 17 sierpień 2011 Aktualizowany dnia: 17 listopad 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska-Jekabson
Licznik odwiedzin: 14919 Autor / Zatwierdzający: M. Bielańska
Wersje:
2022-11-17 15:40:19 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-17 15:39:37 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-07 09:20:29 Małgorzata Bielańska-Jekabson Wersja oryginalna