Tryb działania

 

Tryb działania jednostek organizacyjnych Sądu Okręgowego określony jest w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r., Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia  23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji sądowej. Natomiast tryb postępowania Sądu Okręgowego w Przemyślu, jako Sądu rozpoznającego daną sprawę, regulują przepisy proceduralne właściwe dla poszczególnych rodzajów spraw wpływających do sądu (np. Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania cywilnego).

Pisma wszczynające postępowanie i dalsze  przyjmowane są na dzienniku podawczym z oznaczeniem daty wpływu a następnie kierowane są do właściwych Wydziałów i rejestrowane. Przewodniczący dokonuje wstępnej kontroli formalnej pism a następnie dokonuje przydziału sprawy. Dalsze postępowanie prowadzi skład sędziowski w oparciu o właściwe przepisy procedury, które określają także dopuszczalność środków odwoławczych i innych środków zaskarżania orzeczeń zapadłych w sprawie.

Sprawy zakończone prawomocnie Sąd Okręgowy działający jako Sąd pierwszej instancji archiwizuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych  oraz Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 1995 r. w sprawie kwalifikowania do materiałów archiwalnych lub do dokumentacji niearchiwalnej akt i ksiąg, kolegiów do spraw wykroczeń z lat 1981-1989, okresów ich przechowywania oraz warunków niszczenia lub przekazywania archiwom państwowym, a jako sąd drugiej instancji zwraca Sądowi Rejonowemu.  

Nadzór administracyjny nad postępowaniem sprawuje Prezes Sądu, który w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów  (wtorek godz. 10.00-12.00) jak również Wiceprezes Sądu, który w sprawach skargi i wniosków przyjmuje intersantów ( wtorek godz. 12.00-14.00)

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 30 listopad 2008 Aktualizowany dnia: 07 listopad 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska-Jekabson
Licznik odwiedzin: 17144 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-11-07 09:32:39 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-11-07 09:32:19 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-10-26 18:35:20 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-26 18:34:25 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-26 11:19:19 Administrator Zobacz zmiany
2022-10-24 21:05:16 Przemysław Kisała Wersja oryginalna