Mediatorzy stali

Kwestie dotyczące wpisu na listę stałych mediatorów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062).

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która:

 1. spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822),
 2. ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji,
 3. ukończyła 26 lat,
 4. zna język polski,
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.
Osoba ubiegająca się o wpis na listę stałych mediatorów powinna przedłożyć:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu o wpis na listę stałych mediatorów, (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów, Dz. U. z 2016 r.  poz. 122),
 • oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa
  w punktach 1 – 5,
 • oświadczenie o tym, że kandydat jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, którymi są: informacje o liczbie przeprowadzonych mediacji, spis wydanych publikacji na temat mediacji, opinie ośrodków mediacyjnych lub osób
  fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji, dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację.

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł na konto:

 

Urząd Miejski w Przemyślu

ul. Rynek 1

37-700 Przemyśl

Getin Noble Bank S.A. nr  89 1560 0013 2787 7120 6000 0003  

 

Mediatorzy w sprawach karnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 716).

Mediatorem w sprawach karnych może być osoba godna zaufania, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych
  w tych przepisach,
 2. korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. ukończyła 26 lat,
 4. zna język polski w mowie i piśmie,
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 8. została wpisana do wykazu osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.
Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna przedłożyć:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych, w którym należy dołączyć dokumenty  potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 1, 3, 5 i 6 oraz oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie 2 i 4.
 • oświadczenie zawierające rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 • informacja o miejscu przeprowadzaniu mediacji
Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto:
Urząd Miejski w Przemyślu


ul. Rynek 1

37-700 Przemyśl

Getin Noble Bank S.A. nr  89 1560 0013 2787 7120 6000 0003  

 

Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona instytucja, która spełnia następujące warunki:

 1. zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego lub ochrony wolności i praw człowieka,
 2. zapewnia przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przez osoby spełniające warunki, o których mowa w § 4 pkt 1–7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
  z dnia 7.05.2015 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych Dz.U. z 2015, poz. 716,
 3. posiada warunki organizacyjne umożliwiające przeprowadzenie postępowania mediacyjnego,
 4. została wpisana do wykazu.
Mediatorzy w sprawach nieletnich

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2001 r. Nr 56, poz. 591).

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która spełnia następujące warunki:

 1. ukończyła 26 lat,
 2. korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
 3. biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
 4. posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
 5. posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 6. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 7. odbyła szkolenie dla mediatorów.
 8. została wpisana do wykazu osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego.
 

Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być czynny zawodowo:

 • sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
 • adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor
  i aplikant notarialny,
 • komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
 • funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
 • pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich,
 • pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,
 • ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.
Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna złożyć:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich, w którym należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w punktach 1-7,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 • informacja o miejscu przeprowadzania mediacji
Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto:
Urząd Miejski w Przemyślu


ul. Rynek 1

37-700 Przemyśl

Getin Noble Bank S.A. nr  89 1560 0013 2787 7120 6000 0003  

Do przeprowadzania postępowania mediacyjnego  uprawniona jest instytucja, która:

 1. została wpisana do wykazu oraz zgodnie ze swoim statutem została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, poradnictwa wychowawczego i pomocy psychologicznej, diagnozy psychologicznej, profilaktyki przestępczości, ochrony wolności i praw człowieka,
 2. zapewnia przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przez osoby spełniające  warunki, o których mowa w § 4 pkt 1–7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
  z dnia 18.05.2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2015, nr 56, poz. 591).
Mediatorzy w sprawach cywilnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia
17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822).


W odróżnieniu do mediacji karnej i nieletnich Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne, a informacje o listach mediatorów przekazują Prezesowi Sądu Okręgowego.

Informacje na temat mediacji można również znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Mediacje oraz na stronach internetowych stowarzyszeń mediatorów, organizacji społecznych i zawodowych oraz instytucji zajmujących się mediacją.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 14 wrzesień 2017 Aktualizowany dnia: 20 maj 2021
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska
Licznik odwiedzin: 9324 Autor / Zatwierdzający: Brak danych