SĄD OKRĘGOWY W PRZEMYŚLU                  Przemyśl, dnia   27 listopada 2019 r.

                 W PRZEMYŚLU

   ul. Konarskiego 6 37-700 Przemyśl

 

A-0172-3/19

 
        ZARZĄDZENIE Nr   95/2019
           Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu
           z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w Sądzie Okręgowym w Przemyślu
 

§1


Na podstawie przepisów art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 222 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy i art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
w p r o w a d z a  się Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Sądzie         Okręgowym w Przemyślu, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

                                                                                 §2

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Sądzie, miejsca instalacji kamer rejestrujących obraz i innych elementów systemu monitoringu na terenie Sądu, przechowywania nagrań oraz sposób ich zabezpieczenia, a także zasady udostępniania utrwalonych zapisów.

                                                                               §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

            Dyrektor Sądu Okręgowego                                            Prezes Sądu Okręgowego

                      w Przemyślu                                                               w Przemyślu

                      Marek Blama                                                              Mariusz Fołta

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 95/2019 Prezesa i Dyrektora SO w Przemyślu z dnia 27.11. 2019 r.

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU 
WIZYJNEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W PRZEMYŚLU


 

§ 1


Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Sądzie, miejsca instalacji kamer rejestrujących obraz i innych elementów systemu monitoringu na terenie Sądu, przechowywania nagrań oraz sposób ich zabezpieczenia, a także zasady udostępniania utrwalonych zapisów.

 

§ 2


Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)     Monitoring (wideonadzór) – zdalny odbiór obrazu lub obrazu i dźwięku
z przestrzeni znajdującej się w polu widzenia kamer zainstalowanych
w określonych punktach w pobliżu monitorowanego obszaru.


2)     System monitoringu – zespół kamer, urządzeń przesyłowych, elektronicznych nośników danych, urządzeń rejestracji danych, urządzeń odtwarzających zarejestrowane dane oraz oprogramowania wykorzystywanego w celu osiągnięcia określonej funkcjonalności w zakresie monitoringu.

3)     Kamera – urządzenie służące do konwersji optycznego obrazu otoczenia znajdującego się w polu widzenia tego urządzenia na postać sygnału analogowego lub cyfrowego zapisywalnego na elektronicznych nośnikach informacji.

4)     Kamera stacjonarna, stacjonarny system monitoringu – kamera/system monitoringu, w którym kamera/kamery umieszczone są na stałe
w określonych miejscach w pobliżu monitorowanej przestrzeni. Stacjonarną kamerą bądź stacjonarnym systemem są również kamera/system, w których operator zdalnie może zmieniać ustawienie kamery, zmieniając w ten sposób obszar w polu widzenia kamery lub jej ustawienia, np. poprzez zawężenie lub poszerzenie pola widzenia kamery.


5)     Rejestracja obrazu – proces zapisu na określonego typu nośniku danych sygnałów elektromagnetycznych lub informacji cyfrowej powstałych w wyniku przekształcenia obrazu znajdującego się w polu widzenia kamery do postaci sygnałów elektromagnetycznych lub cyfrowych.

6)     System rozpoznawania/analizy obrazu – oprogramowanie lub urządzenie umożliwiające w czasie rzeczywistym identyfikację obiektów, które znalazły się w polu widzenia kamery.

7)     RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 3


Administratorem danych osobowych utrwalonych przez System monitoringu jest:
Prezes lub Dyrektor Sądu Okręgowego w Przemyślu
w zakresie realizowanych zadań  
z siedzibą przy ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl.


 

§ 4


System monitoringu wizyjnego jest wdrożony i utrzymywany w celu zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie i na obszarze, o których mowa w § 5. 

 

§ 5


Obszar Sądu objęty monitoringiem wizyjnym, to:

1)     budynek Sądu przy ul. Konarskiego 6,

2)     tereny posesji wokół budynku oraz miejsca parkingowe przed budynkiem (chodnik przed wejściem głównym),

3)     korytarze i klatki schodowe wewnątrz budynku,

4)     pomieszczenie Biura Obsługi Interesanta (czytelnia akt) w budynku,

5)     wejścia i korytarze przy salach rozpraw w budynku,

6)     pomieszczenia kluczowe, strefy w budynku.

 

§ 6


1.     Obszar, o którym mowa w § 5 oznaczony jest odpowiednimi znakami z piktogramem kamery.

2.     Wejścia do budynku oznaczone są dodatkowo informacją o sposobach zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej monitoringu wizyjnego. Klauzula informacyjna umieszczona jest w okolicy drzwi wejściowych oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się w budynku Sądu, w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej www.przemysl.so.gov.pl - w zakładce Ochrona danych osobowych.

3.     Pracownicy sądu zostali poinformowani o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego na terenie budynku.

4.     Interesanci sądu informowani są o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego poprzez wywieszenie tablic informacyjnych, w tym piktogramów w okolicach miejsc objętych nadzorem.

 

§ 7


System monitoringu wizyjnego w Sądzie składa się z:

1) kamer (kamer stacjonarnych) rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku Sądu, 

2) urządzeń przechowujących obraz na informatycznych nośnikach danych (rejestratorów),

3) monitorów pozwalających na bieżący podgląd rejestrowanych zdarzeń (podgląd bieżącego obrazu) przez pracowników ochrony świadczących usługi na rzecz Sądu.

 

§ 8


W ramach monitoringu wizyjnego w Sądzie utrwalany jest wyłącznie zapis obrazu.
Nie utrwala się zapisu dźwięku. System działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.


 
§ 9
1.     Rejestratory znajdują się w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniu Sądu, do którego dostęp mają tylko upoważnieni pracownicy Sądu.

2.     Osobami posiadającymi dostęp do danych z monitoringu są: upoważnieni pracownicy firmy ochroniarskiej, pracownicy sekcji informatycznej, inni pracownicy upoważnieni przez Prezesa Sądu.

 

§ 10


1.     Zapis obrazu z monitoringu wizyjnego jest przechowywany na dyskach rejestratorów  przez okres do 90 dni, począwszy od dnia utrwalenia.

2.     Okres wskazany w ust. 1 zależy m.in. od rozdzielczości zapisu oraz od rodzaju utrwalanych na nagraniu obiektów, trybu pracy kamer (ciągły, wykrywanie ruchu) i może być zmienny, przy czym nie przekracza wartości maksymalnych wskazanych w ust. 1.

3.     Po upływie okresu wskazanego w ust. 1 utrwalony zapis obrazu nadpisywany jest kolejnym zapisem z monitoringu wizyjnego (usunięcie danych).

4.     W przypadku, w którym zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Sąd powziął wiarygodną wiadomość, że może on stanowić dowód w takim postępowaniu, termin określony w ust. 1 ulega przedłużeniu do czasu przekazania kopii zapisu tego nagrania upoważnionym podmiotom jednak nie dłuższy jak 6 miesięcy od chwili wykonania kopii, a po upływie tego okresu kopia zawierająca dane osobowe podlega usunięciu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

5.     W przypadku, gdy zapis obrazu jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, sporządza się kopię zapisu pod warunkiem, że w terminie określonym w § 11 ust. 2 wpłynie do Prezesa Sądu stosowny wniosek.

6.     Udostępnienie kopii zapisu obrazu odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek organów lub instytucji uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów prawa, w oparciu o decyzję Prezesa Sądu, z uwzględnieniem zapisów § 11.

7.     Sąd sporządza tylko jedną kopię zapisu nagrania. Po przekazaniu nagrania uprawnionemu podmiotowi oraz nadpisaniu nagrania na rejestratorach, Sąd nie dysponuje dodatkową kopią nagrania a za zabezpieczenie wydanego nagrania odpowiada uprawniony podmiot odbierający nagranie.

 

§ 11


1.     Osoba fizyczna zainteresowana zabezpieczeniem zapisu obrazu z monitoringu wizyjnego na potrzeby postępowania może zwrócić się na piśmie do Prezesa Sądu z prośbą o zabezpieczenie zapisu obrazu.

2.     Wniosek należy złożyć w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

3.     Wniosek powinien zawierać: dane wnioskującego, dokładną datę, miejsce, przybliżony czas i opis zdarzenia utrwalonego na zapisie oraz uzasadnienie wniosku.

4.     Wniosek niezawierający informacji wskazanych w ust. 3 pozostawia się bez rozpoznania, o czym powiadamia się wnioskującego.

5.     Wnioski złożone po wyznaczonym terminie mogą pozostać bez rozpoznania, o czym powiadamia się wnioskującego.

6.     Kopia zapisu obrazu sporządzona na podstawie wniosku, zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy licząc od dnia jego sporządzenia.

7.     Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 6, zabezpieczona kopia zapisu obrazu podlega usunięciu w sposób uniemożliwiający identyfikację osób i zdarzeń jeśli uprawniony podmiot w tym okresie nie zwrócił się o przekazanie nagrania.

8.     Kopie zapisów obrazu są przekazywane uprawnionym podmiotom przez Oddział Administracyjny Sądu. Oddział administracyjny przekazuje nośnik zgodnie z protokołem zdawczo - odbiorczym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

9.     Oddział administracyjny prowadzi rejestr protokołów zdawczo – odbiorczych, zawierający dane upoważnionego podmiotu, któremu zostały przekazane dane.

10.  Zapisy § 10 i § 11 nie ograniczają praw wynikających z artykuł 15 RODO punkt 3 – „Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą” a precyzują możliwość dostępu do danych (definiują drogę ich uzyskania) zgodnie z: artykuł 15 RODO punkt 4 bez negatywnego wpływu na prawa lub wolności innych osób oraz z zachowaniem celu przetwarzania danych przez administratora.

 

§ 12


Osoby, które mają wgląd w obraz rejestrowany przez monitoring wizyjny, zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy służbowej, zasad poufności oraz przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 

§ 13


Dane zawarte w zbiorze monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

§ 14


W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa decyzję podejmuje Prezes Sądu.

 


Załącznik Nr 1 do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu

 

Przemyśl, dnia …………….

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY

 

………………………………………………………….……

Imię i nazwisko pobierającego

………………………………………………………………..

*Stanowisko służbowe, adres jednostki organizacyjnej

………………………………………………………………..

*Adres do korespondencji,

 

 

Na podstawie wniosku z dnia ……….….za zgodą ………………………. z dnia … ………..………....

     (data pisma, nr sprawy)                                                             (data pisma, nr sprawy)

przekazuję kopię materiału, pochodzącego z systemu monitoringu wizyjnego, funkcjonującego w budynku Sądu zarejestrowanego w dniu/dniach …….,
w godzinach…...….,

na nośniku elektronicznym ……….……………….., opisanym za numerem …………...... .

         podać rodzaj                                                   podać numer

 

Jednocześnie Strony oświadczają, że z dniem przekazania materiału z monitoringu wizyjnego (na w/w nośniku elektronicznym), odbierający odpowiada za właściwe jego zabezpieczenie,
a Sąd po nadpisaniu nagrania na rejestratorach nie posiada dodatkowych kopii przekazanych danych.

 

 

………………………………………………..                                                          ……………………………………..………..

miejsce, data, podpis osoby pobierającej                                                        miejsce, data, podpis osoby wydającej

 

 pdfRegulamin_monitoringu_SOPrzemysl.pdf1.99 MB

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 27 listopad 2019 Aktualizowany dnia: 29 listopad 2019
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Michał Boruta
Licznik odwiedzin: 7017 Autor / Zatwierdzający: Brak danych