Kierownik Oddziału Administracyjnego :  Małgorzata Bielańska- Jekabson- Główny specjalista ds.administracyjnych

pokój nr 157
tel.  16  676 13 51
fax  16  676 13 53

sad@przemysl.so.gov.pl

 1. Oddział Administracyjny podlega bezpośrednio Prezesowi w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu oraz innych spraw niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora oraz Dyrektorowi w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych.

2. Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego należą w szczególności :

1) sprawy organizacyjne Sądu Okręgowego ;

2) prowadzenie sekretariatu Prezesa i  Wiceprezesa  Sądu Okręgowego

3) sprawy etatowe i osobowe pracowników Sądu Okręgowego i podległych sądów rejonowych
z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów;

4) sprawowanie nadzoru nad sprawami kadrowymi należącymi do zakresu działania jednostek podległych
5) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem  etatów  w Sądzie oraz w jednostkach podległych;
6) udział w tworzeniu projektu budżetu w zakresie planu etatów Sądu oraz jednostek podległych; 
7) prowadzenie spraw sędziów w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin uprawnionych do uposażenia rodzinnego;
8) prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników;
9) organizowanie prac związanych z okresowymi ocenami pracowników;
10) organizowanie konkursów na wolne stanowiska w Sądzie Okręgowym;
11) prowadzenie ewidencji czasu pracy;
12) wykonywanie czynności związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami, wynikających z przepisów kodeksu pracy;
13) wykonywanie obowiązków wynikających z systemu ubezpieczeń społecznych; 
14) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, w części dotyczącej zatrudnienia; 
15) sporządzanie informacji, analiz oraz sprawozdań statystycznych  z zakresu spraw osobowych;
16) organizowanie i kierowanie stażem urzędniczym;
17) organizowanie praktyk studenckich;  
18) organizowanie posiedzeń Kolegium Sądu oraz Zgromadzeń; 
19) wykonywanie uchwał i postanowień Kolegium Sądu oraz Zgromadzeń; 
20) prowadzenie rejestru delegacji służbowych ;
21) sprawy dyscyplinarne;
22) sprawy socjalno-bytowe pracowników Sądu Okręgowego;
23) prowadzenie rejestru zarządzeń Prezesa Sądu Okręgowego  oraz zamieszczanie ich w systemie SWOR;
24) sprawy ławników, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów ;
25) prowadzenie biura podawczego, biura obsługi interesantów;
26) nadzór nad działalnością Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego;
27) nadzór nad archiwum zakładowym;
28) sprawy szkoleń
29) sprawy związane z polityką bezpieczeństwa i ochroną danych osobowych;
30) realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej;
31) sprawy z zakresu obrotu prawnego z zagranicą;
32) realizacja ustawy o obronie Ojczyzny i aktów wykonawczych.
33) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów rejonowych w zakresie spraw cywilnych, karnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, wieczysto księgowych, rodzinnych i nieletnich;
34) sprawowanie nadzoru w zakresie biurowości sądowej i organizacji pracy sekretariatów w sądach rejonowych;
35) sprawy skarg i wniosków;
36) sporządzanie danych i analiz statystycznych z ruchu spraw;
37) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska (m.in. naliczanie opłat za zanieczyszczanie  środowiska przez  środki transportu Sądu), gospodarka odpadami (sprawozdania o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów); 
38) prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie  zaopatrzenia pracowników w:  środki ochrony indywidualnej, odzież  i obuwie robocze, napoje oraz przygotowywanie wykazów do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej zgodnie z obowiązującymi przepisami przy współpracy z inspektorem do spraw bhp; 

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 listopad 2008 Aktualizowany dnia: 26 październik 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Paweł Blajer
Licznik odwiedzin: 15405 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-26 12:36:18 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2022-10-26 10:31:43 Administrator Zobacz zmiany
2022-10-14 15:24:49 Przemysław Kisała Wersja oryginalna