Przewodniczący Wydziału  Sędzia Sądu Okręgowego Lucyna Oleszek
Kierownik  Sekretariatu Wydziału  Agata Pruchnik

tel. 16 676 13 70
fax 16 676 13 71
e-mail: cywilny@przemysl.so.gov.pl

 

Wyznaczony jest do rozpoznawania spraw cywilnych należących do właściwości sądu okręgowego jako sądu pierwszej instancji z wyłączeniem spraw rodzinnych i gospodarczych, a także do przeprowadzania niektórych postępowań wpadkowych, w szczególności spraw i postępowań o:

 

 • rozwód;

 separację;

 unieważnienie małżeństwa;

 • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
 • separację na wspólny wniosek małżonków;
 • zniesienie separacji;
 • uznanie orzeczenia sądu zagranicznego lub stwierdzenie wykonalności;
 • ze skargi o wznowienie postępowania;
 • ze skargi na przewlekłość postępowania;
 • skargi na wyroki zespołów arbitrów oraz postępowania zespołów arbitrów kończące postępowania odwoławcze w sprawach o zamównienia publiczne - jeżeli zamawiający ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu;
 • prawa majątkowe i łącznie z nimi dochodzenie roszczenie majątkowe;
 • ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;
 • prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym - oprócz spraw o naruszenie posiadania oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • roszczenia wynikające z prawa prasowego;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu okręgowego orzekającego w sprawach cywilnych jako sąd pierwszej instancji;
 • wyznaczenie sądu w sprawach rozpoznawanych w trybie nieprocesowym, jeżeli właściwy sąd rejonowy nie może z powodu przeszkody sprawy rozpoznać lub podjąć innej czynności, albo jeżeli wymagają tego względy celowości;
 • uznanie orzeczenia sądu zagranicznego, stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego oraz nadanie takiemu orzeczeniu klauzuli wykonalności;
 • wyłączenie sędziego sądu rejonowego, jeżeli sąd w którym sprawa sie toczy nie może wydać postanowienia z powodu braków dostatecznej liczby sędziów;
 • rejestracje tytułów prasowych.

 

Wyznaczony jest do rozpoznawania w II instancji środków odwoławczych od orzeczeń w sprawach cywilnych rozpoznawanych w pierwszej instancji przez sądy rejonowe.

 

Obszar właściwości:  SR Przemyśl, SR Jarosław, SR Lubaczów, SR Przeworsk

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 25 listopad 2008 Aktualizowany dnia: 09 marzec 2020
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska
Licznik odwiedzin: 50300 Autor / Zatwierdzający: Brak danych